Vedtægter

Vedtægter for Støttegruppe Nordfyn
– for familier med børn med særlige behov eller handicap.

 

Gældende fra marts 2018

§ 1 Navn og hjemsted

1. Foreningens navn er Støttegruppe Nordfyn – for familier med børn med særlige behov eller handicap.
2. Som binavn kan benyttes Støttegruppe Nordfyn.
3. Dens hjemsted er: Kassererens adresse.

§ 2 Formål

1. Foreningen har til formål at støtte foreningens medlemsfamilier til at få en bedre hverdag, ved at:

a. Arrangere foredrag, workshops og andre aktiviteter der kan oplyse/rådgive om muligheder for fremmende aktiviteter, behandlinger, og andet der er til gavn for børn med særlige behov og deres familier.

b. Arrangere aktiviteter for medlemsfamiliernes børn/unge, hvor der er mulighed for at prøve noget af det, som de normalt må se på, at deres ikke-handicappede kammerater gør.

c. Arbejde for at børn med særlige behov og børn med handicaps får optimal livskvalitet, trods deres særlige vilkår, blandt andet ved at påvirke de politiske processer i Nordfyns Kommune.

2. Foreningen afholder arrangementer af mere social karakter, hvor der kan hygges og erfaringsudveksles.

3. Foreningen arbejder for at nedbryde tabuer omkring handicaps, ved at afholde forskellige arrangementer/aktiviteter, der er åbne for alle.

4. Foreningen ønsker at være sparringspartner til Nordfyns Kommune i alle de forhold der vedrører vores børn/unge, og dermed vores medlemsfamiliers hverdag.

5. På sigt at opnå status som forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inden for folkeoplysningslovens rammer.

§ 3 Medlemmer

1. Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Et medlemskab omfatter hele husstanden

a.Ordinære medlemmer er børn med særlige behov eller handicaps samt deres familier, eller familier der har haft et handicappet barn eller barn med særlige behov.

b.Støttemedlemmer er alle andre med interesse for foreningens virke.

2. Indmeldelse sker til bestyrelsen eller anden person udpeget af bestyrelsen.

3. Et ordinært medlemskab giver to stemmer ved generalforsamlinger, uanset antallet af fremmødte fra husstanden.

4. Udmeldelse kan ske på ethvert tidspunkt. Udmeldelsen skal være skriftlig og skal sendes til kassereren.

5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens skøn har skadet foreningen.

6. Beslutningen om eksklusion kan ankes til førstkommende generalforsamling.

§ 4 Kontingent

1. Medlemmer betaler et årligt kontingent til Støttegruppe Nordfyn – for handicapfamilier. Kontingenternes størrelse besluttes af generalforsamlingen.
2. Ved indmeldelse efter 1. november gælder kontingentindbetalingen året ud og det efterfølgende år.
3. Ved restance af kontingent rykkes én gang, hvorefter medlemskab ophører.
4. Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
5. Kontingent for støttemedlemmer udgør 1/3 af det ordinære medlemskab.

§ 5 Generalforsamlingen

1. Generalforsamling er øverste myndighed.
2. Dagsorden for ordinærgeneralforsamling skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse. Vælges for to år ad gangen.
6. I lige år vælges to personer, i ulige år vælges tre personer.
7. Valg af to suppleant. Vælges for et år ad gangen.
8. Valg af revisor. Vælges for et år ad gangen.
Eventuelt

3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst fire ugers varsel.
5. Generalforsamlingen afholdes årligt i første kvartal.
6. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.
7. Alle betalende ordinære medlemmer er stemmeberettigede.
8. Stemmeret ophører ved restance.
9. Ved stemmelighed til bestyrelsen foretages der omvalg blandt de pågældende.
10. Bestyrelsen kan med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
11. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, såfremt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden.
12. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i juli og august måned.

§7 Tavshedserklæringer og børneattester

1. Alle medlemmer af bestyrelsen, herunder også suppleanter underskriver tavshedserklæringer, hvorved alle bestyrelsesmedlemmer er underlagt tavshed jf. straffelovens §152
2. Der indhentes børneattester på alle medlemmer af bestyrelsen og andre der evt i forbindelse med arrangementer måtte have med børn og unge under 15 år at gøre, jf. BEK nr 1309 af 29/11/2017
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger §1

§ 8 Økonomi og regnskab

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2. Foreningens midler tilvejebringes ved bl.a. tilskud, gaver, arv, bidrag fra fonde, organisationer og offentlige myndigheder samt ved medlemmernes kontingent.
3. Til at revidere årsregnskabet vælges en revisor.
4. Revisoren vælges for en 1 årig periode

§ 9 Hæftelse

1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med sin formue.
2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse

§ 10 Tegningsret

1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren hver for sig
2. Foreningens regnskab underskrives af formanden og kassereren samt revisoren.

§ 11 Ændring af vedtægter

1. Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, hvor den/de pågældende vedtægtsændringer er opført på dagsordenen. Vedtægtsændringer kræver et kvalificeret flertal på mindst 50 % af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§ 12 Opløsning af foreningen

1. Foreningen opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to ugers og højst otte ugers interval, beslutter det. På begge møder kræves det, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for nedlæggelsen.
2. Ved foreningens opløsning kan foreningens aktiver bruges til afsluttende aktiviteter/arrangementer for foreningens ordinære medlemmer, eller fordeles til andre foreninger/fonde/organisationer, der arbejder for forbedring af vilkårene for børn og unge med særlige behov eller handicap i det nordfynske område.
3. Såfremt foreningen lukkes tilbagebetales forudbetalt årskontingent til medlemmerne, så vidt dette er muligt.

 

§ 13 Ikrafttræden

1. Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. august 2007 og træder i kraft umiddelbart efter.
2. Formålsparagraffen (§ 2) er ændret ved generalforsamling den 31. marts 2008.
3. Oprindelig § 5, stk. 7 er slettet ved generalforsamling den 31. marts 2008.
4. Foreningsnavn er tilføjet binavn (§ 1, stk. 1) ved generalforsamling den 2. marts 2009
5. Oprindeligt § 4, stk. 2. er ændret i formulering, men ikke indhold, ved generalforsamling den 10. marts 2010
6. Rykkere for kontingent (§ 4, stk. 3) er ændret fra 2 til én ved generalforsamling 10. marts 2010.
7. Foreningens navn ”Støttegruppe Nordfyn – for handicapfamilier” (§ 1, stk. 1) er blevet ændret til ”Støttegruppe Nordfyn – for familier med børn med særlige behov eller handicap” ved generalforsamling den 15. marts 2016.
8. § 3, stk. 1, pkt. a om ordinære medlemmer ændres til ”Ordinære medlemmer er børn med særlige behov eller handicaps samt deres familier eller familier, der har haft et handicappet barn eller barn med særlige behov”, ved generalforsamling den 15. marts 2016.
9. § 6 ”Bestyrelse” tilføjes punkt 7 ”Bestyrelsen kan selvsupplere sig med flere personer, der kan tilslutte sig foreningens formål” ved generalforsamling den 15. marts 2016.
10. §7 nr 7 og 2, Tavshedserklæringer og børneattester – er indsat ved generalforsamling marts 2018

1. Alle medlemmer af bestyrelsen, herunder også suppleanter underskriver tavshedserklæringer, hvorved alle bestyrelsesmedlemmer er underlagt tavshed jf. straffelovens §152
2. Der indhentes børneattester på alle medlemmer af bestyrelsen og andre der evt i forbindelse med arrangementer måtte have med børn og unge under 15 år at gøre, jf. BEK nr 1309 af 29/11/2017Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger §1

11. §6, nr 4 og 9, Formands-og næstformandspost vælges for en 2 årig periode, og altid forskudt af hinanden. Såfremt en hopper fra før tid rettes til, så posterne fortsat vælges forskudt af hinanden. Bestyrelsen består af max 6 medlemmer og minimum 3 medlemmer, plus 2 suppleanter, foruden revisoren – er indsat ved generalforsamling marts 2018
12. §9 nr. 1 og 2 §hæftelse

1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue – er indsat ved generalforsamlingen marts 2018
2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse – er indsat ved generalforsamlingen marts 2018


kontakt@stoettegruppenordfyn.dk